Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

2017-11-12

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.
Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz gminy.
Jeżeli jesteś rolnikiem, to masz obowiązek ubezpieczyć budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w budynkach rolniczych wskutek następujących zdarzeń losowych w postaci:
 1. ognia
 2. huraganu
 3. powodzi
 4. podtopienia
 5. deszczu nawalnego
 6. gradu
 7. opadów śniegu
 8. uderzenia pioruna
 9. eksplozji
 10. obsunięcia się ziemi
 11. tąpnięcia
 12. lawiny
 13. upadku statku powietrznego
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest każdy budynek o powierzchni powyżej 20 m2 (określony w Prawie Budowlanym), będący własnością Ubezpieczonego i wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.
Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
Ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych nie są objęte:
 1. budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia
 2. budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów
 3. namioty i tunele foliowe
Sumę ubezpieczenia odrębnie dla poszczególnych budynków rolniczych ustala Ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń.
Suma ubezpieczenia budynku rolniczego może odpowiadać:
 1. wartości nowej dla budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekroczył 10%
 2. wartości rzeczywistej tego budynku, co oznacza wartość nową pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego
Co rolnik musi, a co powinien ubezpieczyć, przeczytasz w tym linku?

Porównaj warunki, porozmawiaj, zadbaj o swoje ubezpieczenie!
Zapraszamy do naszej firmy:
​Martyna Marzec
tel.: 577 000 561
mail: ksu.ubezpieczenia@gmail.com