Pracodawco nie oszczędzaj na szkoleniach BHP!

Pracodawco nie oszczędzaj na szkoleniach BHP!

2017-05-04

Szkolenie BHP

Nie każdy zna zasadę ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi), ale każdy pracodawca albo osoba kierująca pracownikami powinien znać tą zasadę. 
Kodeks pracy w art. 2373 zobowiązuję pracodawcę do przeszkolenia pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Natomiast każdy pracownik, na podstawie 211 pkt 1 k.p., zobowiązany jest znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu a także poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Jak wynika z tego to pracodawca – jako odpowiedzialny na podstawie art. 207 k.p. za stan bhp w zakładzie pracy i ochronę zdrowia i życia pracowników – ma obowiązek przekazania im stosownej wiedzy, dopiero po dopełnieniu tego obowiązku powstanie po ich stronie powinność znajomości oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp.

Jak wynika z art. 3041 k.p. obowiązek, określony w art. 211 k.p. odnoszący się do pracowników (m.in. obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp) w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę ciąży również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę. Elementy tych obowiązków powinny być zatem dookreślone w umowie zlecenia i o dzieło.
Pracodawca, u którego występują zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników pracodawca jest zobowiązany do szczególnej staranności w przeciwdziałaniu owym zagrożeniom. Niedbałość i nie przestrzeganie tego obowiązku może stanowić czyn niedozwolony, niezależnie od tego, że może być również uznane za naruszenie objętego treścią stosunku pracy obowiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 § 2 k.p.). Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 stycznia 2011 r., II PK 175/10, OSNPUS 2012, nr 7-8, poz. 88. Zgodnie z tym orzeczeniem, nie do przyjęcia jest stanowisko, że podjęcie przez pracownika pracy zawodowej ze świadomością zagrożeń, jakie stwarza ona dla jego zdrowia lub życia zwalnia pracodawcę od odpowiedzialności za bhp, ochronę zdrowia i życia pracownika lub ogranicza tę odpowiedzialność. Pracodawca ma obowiązek podjęcia działań, dyktowanych doświadczeniem życiowym i dbałością o zdrowie i życie, a zapobiegających naruszeniu tych dóbr jest naruszeniem porządku prawnego uzasadniającym kwalifikację takiego zachowania jako deliktu (czynu niedozwolonego).  Jeżeli zaniedbanie prowadzi do rozstroju zdrowia, a więc do naruszenia dobra osobistego człowieka, podlegającego ogólnej ochronie prawa cywilnego, bez względu na charakter stosunków wiążących sprawcę naruszenia i poszkodowanego. Owszem przepis art. 211 k.p. rodzi po stronie pracowników swego rodzaju prawo do posiadania wiedzy w sferze bhp, dopiero uprzednie zrealizowanie przez pracodawcę powinności przekazania pracownikowi stosownej wiedzy stwarza obowiązek znajomości i przestrzegania przepisów i zasad bhp. Konsekwencje nieprzekazania pracownikowi dostatecznej wiedzy w tym zakresie obciążają pracodawcę.

Podkreślenia wymaga że pracodawca, który nie dopełnia obowiązku przeszkolenia pracownika, narażony jest nie tylko na odpowiedzialność wykroczeniową, o której mowa w art. 283 § 1 k.p., czy też w skrajnych przypadkach karną, wynikającą z art. 220 ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks karny. To najbardziej bolesną odpowiedzialnościa może być ta wynikająca z przepisów prawa cywilnego, a związana z odpowiedzialnością materialną. Zauważyć należy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, że pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową w związku z niedostatecznym poinformowaniem go o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy, a także o sposobach ochrony i zapobiegania zagrożeniom, może ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze bezpośrednio od pracodawcy, takie jak:
1) jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek majątkowy, o którym mowa w art. 444 § 1 k.c.,
2) zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy, o którym mowa art. 445 § 1 k.c.,
3) rentę, o której mowa w art. 444 § 2 k.c.
Reasumując niezapewnienia szkolenia pracodawca nie będzie mógł podnieść zarzutu przyczynienia się przez pracownika do zaistniałego zdarzenia, a tym samym liczyć na ograniczenie obowiązku naprawienia szkody, o którym mowa w art. 362 k.c.
Brak szkoleń szkoleń bhp może więc pracodawcę drogo kosztować.

 

ZADZWOŃ DO NAS

+48 577 000 561
 

NAPISZ DO NAS

​mail: ksu.szkolenia@gmail.com
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług BHP - szkolenia BHP