Czy kara z UFG to nieodwracalny wyrok?

Czy kara z UFG to nieodwracalny wyrok?

2019-07-26
CZY KARA Z UFG TO NIEODWRACALNY  "WYROK"  ?
 
Kara za brak posiadania OC jest nakładana jedynie za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli.
 
Zatem jeżeli kierowca nie będzie miał polisy od czerwca 2017 r. do lutego 2019 r., to w wyniku kontroli UFG w 2018 r. otrzyma jedynie karę za brak ubezpieczenia w 2018 r. Kara za brak polisy OC ulega przedawnieniu, w przypadku określonym w np. 92 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: 
Np. 92. 1. Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Bieg przedawnienia przerywa:
1) każda czynność organu egzekucyjnego podjęta w celu wyegzekwowania opłaty;
2) uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty;
3) wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach określonych w np. 10 ust. 2 (Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem powszechnym;
4) zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
3. Po przerwaniu biegu przedawnienia z przyczyny, o której mowa w ust. 2:
1) pkt 1 i 2 – biegnie ono na nowo;
2) pkt 3 – okres przedawnienia biegnie na nowo od dnia zakończenia postępowania sądowego;
3) pkt 4 – okres przedawnienia biegnie od dnia podjęcia postępowania egzekucyjnego.
Co do zasady, UFG nie anuluje kar za brak polisy OC. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Zgodnie z art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Fundusz może umorzyć karę w całości lub rozłożyć ją na raty, jeśli sytuacja materialna właściciela pojazdu bez ważnego OC jest wyjątkowo trudna. Jednak aby tak się stało, należy zwrócić się do UFG z odpowiednim wnioskiem.
Jeżeli Klient prześle do UFG prośbę o rozłożenie opłaty na raty i nie udokumentuje tej prośby np. trudną sytuacją, Maksymalna liczba rat wynosi 10.
W przypadku, gdy Klient ma trudną sytuację i to udokumentuje odpowiednimi dokumentami, UFG może rozłożyć opłatę na 12 lub więcej rat (rozłożenie opłaty na raty w tym przypadku podejmowane jest w drodze indywidualnej decyzji przez UFG).