Pracodawco pamiętaj o szkoleniach BHP

Pracodawco pamiętaj o szkoleniach BHP

2019-01-09
Każdy słyszał o wywodzącej się z prawa rzymskiego zasadzie, że  nieznajomość prawa szkodzi. Nie każdy pracodawca jednak wie, że za brak przeszkolenia w zakresie BHP własnych pracowników to on ponosi odpowiedzialność i bierze na siebie konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku.
Kodeks pracy w artykule 2373 nakłada na pracodawcę obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bhp już przed dopuszczeniem ich do pracy oraz dodatkowo prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Należy przypomnieć, że jedną z głównych zasad prawa pracy jest odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP w zakładzie pracy.  To dlatego na pracodawcy spoczywa obowiązek organizacji szkoleń wstępnych i okresowych, aby on sam albo  jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przekazała wiedzę o przepisach i zasadach BHP.
Pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 stycznia 2011 r. II PK 175/10 orzekł, że w zakładzie pracy, w którym występują zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, pracodawca jest zobowiązany do szczególnej staranności w zakresie przeciwdziałania ich wystąpieniu. Naruszenie tego obowiązku może stanowić czyn niedozwolony, niezależnie od tego, że może być również uznane za naruszenie objętego treścią stosunku pracy obowiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 § 2 k.p.).
Oznacza to, że podjęcie przez pracownika pracy zawodowej ze świadomością zagrożeń, jakie stwarza ona dla jego zdrowia lub życia nie zwalnia pracodawcy od odpowiedzialności za bhp, ochronę zdrowia i życia pracownika. lub ogranicza tę odpowiedzialność.
Jednak należy pamiętać, że artykuł 211 k.p. stwarza po stronie pracowników prawo do posiadania wiedzy w sferze bhp, poprzez uprzednie zrealizowanie przez pracodawcę powinności przekazania pracownikowi stosownej wiedzy na temat przepisów i zasad bhp.
Należy przypomnieć że, pracodawca, który nie dopełnił obowiązków przeszkolenia pracownika w zakresie BHP, podlega nie tylko pod odpowiedzialność wykroczeniową, wynikającą w art. 283 § 1 k.p., ale co gorsze także w skrajnych przypadkach karną, wynikającą z art. 220 ustawy Kodeks karny. Ale czy pracodawcy wiedzą, że narażają się także odpowiedzialność materialną wynikająca z przepisów prawa cywilnego, w to wątpię. Więc trzeba przypomnieć, że na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową w sytuacji gdy był niedostatecznie poinformowany o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy, a także o sposobach ochrony i zapobiegania zagrożeniom, może ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze bezpośrednio od pracodawcy, takie jak:
  1. rentę, wynikającą z art. 444 § 2 k.c
  2. jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek majątkowy wynikające z art. 444 § 1 k.c.,
  3. zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy, o którym mowa art. 445 § 1 k.c.,
Jeżeli pracodawca nie zapewnił szkolenia BHP wtedy nie będzie mógł podnieść zarzutu przyczynienia się przez pracownika do zaistniałego zdarzenia, a tym samym liczyć na ograniczenie obowiązku naprawienia szkody, o którym mowa w art. 362 k.c. Jak widać więc lekceważenie szkoleń bhp może więc pracodawcę drogo kosztować.


Jeżeli chcesz uniknąć kłopotów, chcesz mieć prawidłową pełną dokumentację, zachęcamy do skorzystania z naszych usług szkoleniowych.
Szkolimy w całym kraju.
Kontakt
​Martyna Marzec
tel.: 577 000 561
mail: ksu.szkolenia@gmail.com


Szkolenia BHP Sandomierz
Szkolenia BHP Tarnobrzeg
Szkolenia BHP Opatów
Szkolenia BHP  Stalowa Wola
Szkolenia BHP Nowa Deba
Szkolenia BHP Kielce
Szkolenia BHP Rzeszów
Szkolenia BHP