Nowa wysokość opłaty za egzamin UDT

Nowa wysokość opłaty za egzamin UDT

2021-11-15
W związku z ogłoszeniem  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. od dnia 9 lutego 2020 r. stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i wynosi 193,78 zł. 
 
Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.
 
Nowa opłata dotyczy następujących szkoleń, kursów: 
operator wózków jezdniowych - link;
operator podestów ruchomych - link
operator żurawi - HDS - link
operator swunic - link